نتیجه آزمون شما

شما دارای سطج دانش قابل قبول در حوزه ی زبان انگلیسی هستید .

یشنهاد کارشناسی شده ی آزمون شما استفاده از بسته ی (اسم بسته) لیمارت است .

 

شما دارای سطج دانش ضعیف در حوزه ی زبان انگلیسی هستید .
پیشنهاد کارشناسی شده ی آزمون شما استفاده از بسته ی (اسم بسته) لیمارت است .

#1 متن سوال یک ؟؟؟

#2 متن سوال دوم ؟؟؟

پایان آزمون